Lomba Blog Keuangan Syariah

Kemitraan dalam Profit dan Risiko Kongsi Syariah

Hunian atau rumah tinggal merupakan bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia (human basic needs). bank syariah juga menyedian produk keuangan syariah, baik dengan skema jual beli (murabahah) maupun dengan kongsi (musyarakah mutanaqisah). Artikel ini akan membahas kelemahan skema syariah kongsi bila terjadi default (gagal bayar).

Oleh: Maringan Wahyudianto
URL: http://ikhwan-kiri.blogspot.com/2015/06/kemitraan-dalam-profit-dan-resiko.html